KRS

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń też różnych organizacji społecznych też zawodowych i fundacji a także z rejestru dłużników niewypłacalnych.

W ramach istnienia owego rejestru stworzona była Centralna Informacja Rejestru, której głównym zadaniem jest:

Prowadzenie zbioru informacji wraz z elektronicznym ich katalogiem

  • Wydawanie druków o mocy urzędowej oraz ich kopii drogą elektroniczną
  • Udzielanie informacji dostępnych w rejestrze
  • Wydawanie wyciągów i odpisów oraz zaświadczeń z rejestru
  • Pobieranie opłat za udzielanie określonych informacji z rejestru

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, uzupełniające, ważne wiadomości o przedsiębiorcach, jakie są w stanie ochronić różnych przed nierzetelnością i nadużyciami np. o zaległościach co do ZUS-u, niezapłaconych podatkach, samych wierzycielach jak i ich zadłużeniu. 

Rejestr dłużników niewypłacalnych, który jest zamieszczony w  rejestrze sądowym.

Wpisuje się do niego:

Osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą oraz ogłoszono tych wyżej wymienionych upadłość bądź tego rodzaju wniosek został oddalony na skutek niewypłacalności dłużnika

Wspólnicy, którzy przyjęli na samego siebie odpowiedzialność całym swym majątkiem za działania przedsiębiorstwa w razie przyjęcia lub oddalenia wniosku o upadłość firmy

Dłużnicy, którzy na bazie postępowania egzekucyjnego muszą wyjawić swój majątek

Osoby pozbawione poprzez sąd możliwości prowadzenia własnego interesu na swój rachunek ale co więcej i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej albo pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni albo przedsiębiorstwie

Dokonywane wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych zostają samorzutnie usunięte po upływie 10 lat od tych wyżej wymienionych złożenia, z wyłączeniem razie, kiedy sąd prowadzący postępowanie wyznaczy krótszy termin.

Organem rozporządzającym prowadzenie tego rejestru jest Minister Sprawiedliwości, to on jest odpowiedzialny za przejrzystość oraz kompletność tych danych.